حساب ها

1. اطلاعات حسابها

از منوی اصلی صفحه نرم افزار بر روی قسمت حساب ها کلیک کرده و گزینه اطلاعات حسابها را انتخاب می کنیم.

مشخصات مربوط به هر حساب از قبیل (نام، تلفن، موبایل، آدرس، کداقتصادی، سقف اعتبار و ….) را وارد و در نهایت ثبت می کنیم.

به خاطر داشته باشید که برای هر حساب باید نوع حساب مشخص شود که عبارتند از :

خریداران : حساب های مرتبط با افراد و شرکت هایی که از مجموعه شما خرید می کنند.

فروشندگان : حساب های مرتبط با افراد و شرکت هایی که مجموعه شما از آنها خرید می کند.

صندوق: حساب هایی که در ارتباط با پول نقد می باشد مثل صندوق یا گاوصندوق.

بانک: حساب های مرتبط با بانک مثل حساب دستگاه کارتخوان،حساب چک و…

هزینه: حساب مربوط به هزینه های مجموعه (خرید، قبوض خدماتی و ….)

عمومی: حساب هایی که غیر از حساب های فوق باشند.

برای گرفتن خروجی اکسل از حساب ها می توان از گزینه  استفاده نمود.

2. جستجوی حسابها

از منوی اصلی صفحه نرم افزار بر روی قسمت  حساب ها کلیک کرده و گزینه لیست حسابها را انتخاب می کنیم.

در صفحه باز شده می توان حساب مورد نظر را جستجو، انتخاب و ویرایش کرد.

3. توضیحات حسابها

از منوی اصلی صفحه نرم افزار بر روی قسمت حساب ها کلیک کرده و گزینه توضیحات حسابها را انتخاب می کنیم.

در صفحه باز شده از قسمت کد حساب، حساب مورد نظر را انتخاب و سپس در قسمت توضیحات جدید متن مورد نظر را تایپ کرده و با استفاده از گزینه  توضیحات را ثبت می کنیم.

4. وضعیت حساب

برای بررسی وضعیت یک حساب از منوی اصلی صفحه نرم افزار  بر روی قسمت حساب ها کلیک کرده و گزینه وضعیت حساب را انتخاب می کنیم.

در صفحه باز شده حساب مورد نظر را انتخاب کرده و سپس در صفحه بعد می توان با مشخص کردن بازه زمانی مورد نظر و استفاده از گزینه  کل فاکتورها، دریافت و پرداخت های حساب مورد نظر را مشاهده نمود.

برای چاپ کردن گردش حساب موردنظر می توان از گزینه  و برای چاپ کردن  جزئیات گردش حساب مورد نظر می توان از گزینه استفاده نمود. همچنین با استفاده از گزینه  می توان از گردش حساب مورد نظر خروجی اکسل تهیه کرد.

5. بستن حساب صندوق

برای بستن صندوق از منوی اصلی صفحه نرم افزار بر روی قسمت  حساب ها  کلیک کرده و گزینه  بستن صندوق را انتخاب می کنیم.

در صفحه ای که باز می شود از قسمت حساب پرداخت کننده، حساب صندوقی را که میخواهیم ببندیم انتخاب کرده و در قسمت مبلغ، میزانی را که میخواهیم برداشت کنیم وارد می کنیم و در قسمت حساب دریافت کننده، حساب صندوقی را که واریزی به آن انجام میشود را انتخاب و ثبت می کنیم.