فاکتور خرید

1) صدور فاکتور خرید :

برای ثبت فاکتور خرید در نـرم افـزار مراحل زیر انجام می شود :
  • از کلیدهای میان بُر که در قسمت سمت راسـت صفحه نـرم افـزار هستنـد کلیـد خـرید و سپس گزینـه صـدور فاکتـور خـریدرا انتخاب می کنیم.
در صفحـه صـدور فاکتـور خــرید می تـوان طـرف حسـاب  (کسـی که جنـس از آن خریداری می شود) را مشخص کرد و با استفاده از علامـت بعلاوه سبـز رنـگ  پایین صفحه در قسمت کد کالا می توان لیست کالاهای انبار را باز کرد و کالای مورد نظر را جهت خرید انتخاب نمود که بلافاصله در مورد مقدار خرید سوال می گـردد و بعد از مشخص کردن مقدار خرید در مورد قیمت خرید سوال می شود و بعد از مشخص کردن قیمـت خرید می توان نحوه خریـد را مشخص و در نهایت ثبت کرد که به موجودی کالای مورد نظر در انبار اضافه می گردد.
در صفحه فاکتور خرید امکان دسترسی به مالیات و عوارض، کرایه حمل، تخفیف و بسته بندی وجود دارد که در صورت نیاز می توان روی فاکتور خرید اعمال نمود.
در فاکتور بالا علاوه بر خرید اعتباری ثبت در هزینه ها هم انتخاب شده است چون مبلغ فاکتور خرید در سود و زیان دخالت دارد.

2) ویرایش فاکتور خرید:

در بعضی موارد نیاز به ویرایش فاکتور خرید به وجود می آید که در فاکتـور خـرید امکان دسترسـی به آن وجـود دارد (بالای سـاعت)  و یا انتخاب گزینه ویرایش فاکتور خرید  از کلید میان بُر فاکتور خرید در منـوی سمت راسـت نـرم افـزار می توان استفاده نمود و بعد از اعمال ویرایشات مجدد فاکتور را ثبت می کنیم.
همچنین امکان دسترسی به تمامی فاکتورهای خرید صادر شده نیز فراهم می باشد که احیانا اگر مغایرتی وجود داشته باشد بتوان آن ها را بررسی نمود.