اشتراک :

برای تعریف اشتراک در نـرم افـزار مراحل زیر انجام می شود :
 • از کلیدهای میان بُر که در قسمت سمت راست صفحه نـرم افـزار هستند کلید اشتــراک و سپس گزینه اطلاعات مشــترکین را انتخاب می کنیم.
 • اطلاعـات مشترکیـن که انتخاب شد صفحه ای در نـرم افـزار باز می شود که اطلاعـات مربوط به آن باید توسـط کاربر اضافـه گـردد
  از جمله : نام مشـترک، تلفـن، مـوبایل، آدرس و …
 • دقت داشته باشید که کد اشتراک به صورت پیش فرض توسط نـرم افـزار ارائه می شود (کد 1 که نام مجموعه می باشد) و از کد 2 به بعد اشتراک ها را می توان وارد نمود. از طرف دیگر کاربر هم می تواند خودش کد اشتراک را مشخص کند.
 • خواندن کارت و تولید مربوط به ماژول باشگاه مشتریان می باشد.
 • برای هر اشتراک می توان به تعداد نامحدود تلفن ثابت و موبایل ذخیره کرد البته یکبار باید اشتراک با شماره های اصلی ذخیره گردد و بعد مجـدد مشخصات اشتـراک را آورده و با استفاده از گــزینه (بعلاوه سبـز رنگ) جهت اضافه کردن شماره های دیگر اقدام نمود.
 • برای هر اشتراک می توان به صورت جداگانه هزینه پیک (با تـوجه به فاصله مـکان مشتـری تا مجموعه) را مشخص کرد (هزینه پیک پیش فرض)
 • سقف اعتبار برای اشتراک هایی مورد استفاده قــرار می گیرد که به صــورت اعتباری برای نـرم افـزار تعریف شده باشند.
 • ارگان های دولتی، سـازمان ها و شرکت ها که با مجموعه ها قـرارداد دارند و همچنین اشخاصی که به صورت اعتبـاری فعالیت خود را آغاز می کننـد، می توان بـرای آنها گزینه فروش اعتباری پیش فرض    را فعـال کرد تا فاکتـورهایی که برایشان صادر می گردد در حساب آن ها ذخیره گردیده و به مجموعه بدهکار شوند.
 • تخفیف ویژه فقط توسط کاربر مدیر قابل استفاده می باشد و برای هر اشتراک می توان به صورت جداگانه تخفیف در نظر گرفت.
 • برای هر اشتراک به صورت جداگانه می توان برگ اشتراک چاپ نمود (وقتی اشتراک ثبت می شود نـرم افـزار در مورد چاپ برگ اشتراک می پرسد) که شامل کد اشتراک و مشخصات اشتراک می باشد.
 • در قسمت اشتراک با استفاده از دکمه های Import و Export  امکان وارد کردن اشتراک از طریق فایل Excel و همچنین خروجی از طریق فایل  Excel میسر می باشد.
 • برای ارگان ها، سازمان ها و … می توان مشخصات تکمیلی ­­­­ را هم اضافه نمود (در صورت نیاز به فاکتور رسمی).