چاپگر بارکد OSCAR MetaPrint

درایور چاپگر حرارتی OSCAR MetaPrint سازگار با Windows XP/Vista/7/8 :