بارکدخوان Honeywell Voyager 1202G

راهنمای تنظیم بارکدخوان برای استفاده از حافظه:
راهنمای تنظیم بارکدخوان برای حالت Virtual Com Port:

راهنمای تنظیم بارکدخوان برای برگرداندن به حالت اولیه: