بارکدخوان Honeywell Voyager 1202G

– راهنمای تنظیم بارکدخوان برای استفاده از حافظه:
– راهنمای تنظیم بارکدخوان برای حالت Virtual Com Port:

– راهنمای تنظیم بارکدخوان برای برگرداندن به حالت اولیه: