ترازوی ACLAS OS2C

ویژگی های کلیدی

  • ترازوی ساده
  • ظرفیت 15/30 کیلوگرم
  • دقت e = 5/10 گرم

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%