مشخصات فنی دستگاه

– ترازو ساده
– اقتصادی و مقرون به صرفه

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%