مشخصات فنی دستگاه

– انواع مواد صرفی
– کاغـذ حـرارتــــی: با عـرض و متــراژ مختلف، عرض 80 و 57 میلیمتری مناسب برای پـرینتر های حرارتــی رومیــزی و قابل حمل
– ریبون چاپگر بارکد: مناســب بــــرای انــــواع بــــارکد پرینتــــر دارای عرض و متراژ مختلف، طــول 75 و 300 متـری در عــرض های 60 و 110 میلیمتـــری در رنگ های مختلف
– لیبل های کاغذی و حرارتی در اندازه و رنگ بندی متفاوت

امتیازات دستگاه

امکانات و کارایی 100%
کیفیت ساخت و طول عمر 80%
طراحی و ظاهر 88%
رضایت کاربران 95%