شرکت اتحاد برکت

OSCAR POS 88F

 

درایور چاپگر حرارتی OSCAR POS 88F سازگار با Windows XP/Vista/7/8 :